Privacy

Praktijk op eigen kracht gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens met welk doel worden vastgelegd.

begripsbepaling
In deze verklaring wordt verstaan onder:
• AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
• persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
• verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
• bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
• verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
• bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
• betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
• derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
• ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
• toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
• verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
• verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk op eigen kracht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk op eigen kracht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk op eigen kracht verstrekt. Praktijk op eigen kracht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• uw voor- en achternaam
• uw adresgegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• uw IP-adres
• uw bedrijfsnaam

waarom Praktijk op eigen kracht gegevens nodig heeft
Praktijk op eigen kracht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Praktijk op eigen kracht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve dienstverlening.

hoe lang Praktijk op eigen kracht gegevens bewaart
Praktijk op eigen kracht bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

delen met anderen
Praktijk op eigen kracht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

in kaart brengen websitebezoek
Op de website van Praktijk op eigen kracht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk op eigen kracht gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Praktijk op eigen kracht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe
effectief de Adwords-advertenties van Praktijk op eigen kracht bij Google zoekresultaatpagina´s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier treft u ook het
privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Praktijk
op eigen kracht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen
bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Praktijk op eigen kracht heeft hier geen invloed op.

Praktijk op eigen kracht heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk op eigen kracht verkregen Analyticsinformatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.
gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie
of verwijdering sturen naar info@praktijk-op-eigen-kracht.nl Praktijk op eigen kracht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

beveiligen
Praktijk op eigen kracht neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van
Praktijk op eigen kracht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet
in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie
wenst over de beveiliging van door Praktijk op eigen kracht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk op
eigen kracht op via info@praktijk-op-eigen-kracht.nl.

https://www.praktijk-op-eigen-kracht.nl is een website van Praktijk op eigen kracht.

contact
Praktijk op eigen kracht is als volgt te bereiken: Zie onderaan deze verklaring.

Dijkstraat 20, 6681 VZ Bemmel | Tel: 0481-355294 | info@praktijk-op-eigen-kracht.nl | K.vK. Arnhem 81892624